standard-title Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky firemních profilů, reklamních prezentací, nabídky práce, slevových akcí a dalších reklamních prvků pro umístění na stránkách průvodce městy www.tadyje.cz a jejich subdomém.

1. Obecná ustanovení

1.1. Provozovatelem internetového serveru dostupného na internetové adrese (URL)http://www.tadyje.cz a jejich subdomén je LR-Ludvík Reif se sídlem Praha 9, Drahobejlova 1452/54, PSČ 190 00, IČ:63314401, DIČ:6604081484. (dále jen“Provozovatel“). Provozovatel je oprávněn poskytovat zájemcům reklamní plochy k zveřejnění firemních profilů, reklamních prezentací, nabídky práce, slevových akcí a dalších reklamních prvků. To jsou např. reklamní bannery, databázové vstupy, přednostní výpisy a odkazy na jednotlivé internetové servery nebo jiné subjekty zařazené do databáze na internetovém serveru dostupném na internetové adrese www.tadyje.cz a jejich subdoménách, a to v souladu s platnou nabídkou Provozovatele a pravidly Provozovatele.

1.2. Objednatel firemních profilů, reklamních prezentací, nabídky práce, slevových akcí a dalších reklamních prvků, tj. zadavatel prezentace (dále jen „Zadavatel“) je fyzická či právnická osoba, a to buď přímý zákazník nebo reklamní či mediální agentura (na základě závazkového vztahu s Provozovatelem), objednávající reklamní plochy.

2. Registrace Zadavatele do průvodce městy Tadyje.cz

2.1. Registrace do administračního rozhraní průvodce městy Tadyje.cz je spojená s přihlašovacími údaji ve formě IČ Zadavatele, uživatelské jméno, platná e-mailová adresa a heslo registrovaného Zadavatele. Spolu s ukončením doby platnosti firemních profilů, reklamních prezentací, nabídky práce, slevových akcí a dalších reklamních prvků zaniká i právo Zadavatele používat přihlašovací údaje a Provozovatel nemá povinnost nadále Zadavateli zpřístupňovat administrační rozhraní průvodce městy Tadyje.cz. Zadavatel je povinen ochraňovat svoje přihlašovací údaje a držet je v tajnosti. Provozovatel neručí za zneužití administračního rozhraní v případě vyzrazení přihlašovacího jména a hesla třetí osobě. Pokud Zadavatel třetí straně poskytne přístup do svého účtu, je Zadavatel odpovědný za zajištění, že třetí strana souhlasí s těmito smluvními podmínkami a přijímá je.

2.3. Provozovatel průvodce městy Tadyje.cz si zároveň vyhrazuje právo zařadit jakýkoliv subjekt, o kterém má dostatek informací o jeho existenci (především IČO, kontakty, předmět činnost) z veřejných zdrojů, do průvodce městy Tadyje.cz.

2.4. Zadavatel je povinen uvádět pravdivě data, která jsou zveřejňována v rámci průvodce městy Tadyje.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo přijatá data změnit nebo upravit na základě Pravidel pro firemní profily, reklamní prezentace, nabídky práce, slevové akce a další reklamní prvky.

3. Prezentace

3.1.Prezentace prostřednictvím administračního rozhraní průvodce městy Tadyje.cz

3.1.1. Administrační rozhraní umožňuje zadat a prezentovat svůj firemní profil, nabídku práce, slevovou akci a další prvky prezentace dle zvoleného a současně zaplaceného Profilu služeb, specifikovaného v Ceníku profilů.

3.1.2. Prezentace musí být v souladu s platnou nabídkou Provozovatele a Pravidly profilů.

3.1.3. Zveřejnění prezentce Zadavatele bude uskutečněno až po schválení Provozovatelem.

3.2. Prezentace objednáná Zadavetelem na základě písemné, faxové, emailové objednávky nebo objednávky prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

3.2.1. Takováto prezentace musí být objednána nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem příslušné prezentace. Pro objednávky přijaté prostřednictvím obchodní sítě marketingových poradců Provozovatele nejpozději 10 pracovních dnů před začátkem příslušné prezentace. Objednávka je pro Provozovatele závazná až poté, co jí potvrdí Zadavateli v termínu do 3 pracovních dnů ode dne jejího přijetí. Provozovatel si však vyhrazuje právo na odmítnutí a nerealizování objednávky s tím, že je povinen toto oznámit Zadavateli alespoň 1 den před započetím prezentace dle objednávky.

3.3. Zadavatel nese plnou odpovědnost za kvalitu a formální i obsahovou stránku prezentovaných sdělení, užití případných ochranných známek nebo jiných prvků, které jsou předmětem ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví obsažených v prezentaci, a potvrzuje, že neporušuje práva žádné jiné třetí osoby. V případě nepravdivosti výše zmíněných tvrzení nese Zadavatel veškeré následky z toho vyplývající včetně povinnosti uhradit oprávněným osobám a Provozovateli náhradu vzniklé škody. Zadavatel objednávky dává Provozovateli, současně s dodáním prezentačních podkladů, souhlas s šířením dané prezentace prostřednictvím stránek provozovaných Provozovatele v rámci celosvětové počítačové sítě internet.

3.4. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování prezentace včetně jejich třídění v rámci provozovaných služeb a tento způsob kdykoli změnit. Jednotlivé prezentace mohou být za účelem zobrazování zařazovány do různých skupin nebo kategorií dle určení Provozovatele.

3.5. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit zveřejnění prezentace pokud: 1. nosič prezentace není v souladu s technickými požadavky Provozovatele či podklady neodpovídají Pravidlům pro prezentace, 2. prezentace je v rozporu s právními předpisy, zákony České republiky a/nebo mezinárodními smlouvami jimiž je Česká republika vázána, 3. reklamní sdělení je v rozporu s dobrými mravy, etickými pravidly a/nebo ohrožuje veřejný pořádek, 4. reklamní sdělení svojí kvalitou, formou nebo obsahem neodpovídá oprávněným zájmům Provozovatele, 5. Zadavatel je v prodlení s uhrazením ceny za zpracování /nebo zveřejnění prezentace umístěných na portálech Provozovatele, 6. prezentace neodpovídá těmto Všeobecným podmínkám.

3.6. Provozovatel si vyhrazuje právo využívat prezentace a data v nich obsažená pro potřeby ostatních služeb provozovaných Provozovatelem.

4. Finanční podmínky

4.1. Cena je kalkulována na základě platného ceníků Provozovatele pro uvedené období. Ceny uvedené v ceníku neobsahují DPH, jejíž výše je stanovena platnou právní normou.

4.2. Provozovatel je oprávněn žádat zálohu z ceny nebo platbu předem. Pro obchodní službu, tedy pro síť marketingových poradců však platí, že Provozovatel požaduje vždy platbu předem. Příslušná částka musí pak být připsána na účet Provozovatele nejpozději jeden (1) pracovní den před dohodnutým zveřejněním prezentace, není-li žádný termín dohodnut musí být částka připsána nejpozději v den splatnosti faktury. V případě, že platba nebude na účet Provozovatele připsána řádně a včas, není Provozovatel povinen prezentaci realizovat. Obvyklá doba splatnosti faktur je 14 dní. V případě prodlení s jejich úhradou je Provozovatel oprávněn účtovat Zadavateli za každý i započatý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky.

4.3. Veškeré možnosti plateb jsou uvedena zde.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1 Zadavatel má právo zrušit již potvrzenou objednávku, a odstoupit tak od uzavřené smlouvy (dohody), ale musí tak učinit do 14 dní od uzavření smlouvy (dohody). V případě, že je prezentace již zveřejněna, je povinen Provozovateli uhradit poměrnou část ceny objednávky ve výši odpovídající dnům po kterou byla prezentace zveřejněna na stránkách Provozovatele. Pokud dojde k neuhrazení sjednané částky v řádném termínu, souhlasí Zadavatel se zveřejněním této skutečnosti na webových stránkách Provozovatele.

5.2 Zadavatel musí uplatnit odstoupení výhradně písemně vyplněním formuláře pro odstoupení od smlouvy (formulář zde), a to doporučeným dopisem na adresu sídla Provozovatele nebo elektronicky na e-mailovou adresu obchod@tadyje.cz.

6. Reklamace

6.1.Zadavatel musí uplatnit reklamaci výhradně písemně vyplněním reklamačního formuláře (formulář zde), a to doporučeným dopisem na adresu sídla Provozovatele nebo elektronicky na e-mailovou adresu obchod@tadyje.cz, a to nejpozději však v poslední den platnosti dané prezentace. Reklamce podané, faxem či telefonicky nejsou považovány za řádně uplatněné. Provozovatel si vyhrazuje lhůtu 30 dnů pro rozhodnutí o reklamaci.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Zadavatel souhlasí se zpracováním a využitím údajů jím Provozovateli poskytnutých v rámci všech služeb Provozovatele či provozovaných Provozovatelem ve spolupráci s třetími stranami, ke vzájemné komunikaci a zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně údajů, které by mohly být osobním údajem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje; s tím, je-li subjektem právnická osoba, pak ta prohlašuje, že je oprávněna předat osobní údaje svých pracovníků za účelem jejich zveřejnění na portálech provozovaných LR Ludvík Reif a není-li tomu tak, odpovídá za případnou škodu vzniklou provozovateli LR Ludvík Reif nepravdivostí tohoto prohlášení způsobenou. Souhlas se zpracováním údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Zadavatel bezplatně kdykoliv na adrese Provozovatele info@tadyje.cz odvolat. V rámci uděleného souhlasu Zadavatel výslovně prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním poskytnutých údajů v rámci prezentace a dalších služeb Provozovatele. Provozovatel garantuje Zadavateli i další práva uvedená v ustanovení § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Tyto Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi Zadavatelem a Provozovatelem (respektive jsou nedílnou součástí potvrzené objednávky).

7.3. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Všeobecné podmínky kdykoli, a to i bez předchozího upozornění změnit. Pokud Zadavatel nesouhlasí se změnou Smluvních podmínek, je oprávněn takové změny odmítnout, a z toho důvodu tyto Smluvní podmínky vypovědět a to písemně na adrese sídla Provozovatele. Subjekt, tak z důvodu svého nesouhlasu se změnou, oznámí Provozovateli své rozhodnutí o ukončení čerpání Služby, a to nejpozději do 14 dní od změny Smluvních podmínek.

Tyto Všeobecné podmínky jsou platné a účinné od 15.2..2018